Ekologisk hållbarhet
– vi är ju alla en del av kretsloppet.

Vi har lagt ribban högt: Att så långt det är möjligt, bygga och förvalta bostäder och fastigheter utan att förorena vare sig mark, luft eller vatten. Vi bygger mestadels i trä – mer om detta lite längre ner i texten. Hållbar stadsutveckling börjar redan på planeringsstadiet och fortsätter under hela byggnadens livscykel.

Hållbarhet innan vi börjar bygga:

Så snart spaden sätts i jorden påverkas miljön. Denna påverkan behöver minimeras. Det är en syn vi alla delar. Vi själva, samhället och våra barn kräver att vi ställer om till mer hållbart byggande.
Då en fastighet byggs belastas miljön främst genom de material som förbrukas och den energi som går åt för själva bygget. Genom att bygga i trä kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed vår påverkan på klimatet.

Men en byggnad använder som mest energi då den står klar. Givetvis är det av största vikt att våra bostäder och lokaler är så energieffektiva som möjligt genom hela sin livslängd. Detta har vi som utvecklare och fastighetsägare ett ansvar att påverka. Men även boende och användare har stora möjligheter att minska sin energianvändning. Och på Aeonic strävar vi efter att ge dem de rätta verktygen för detta.

Någorlunda otrendigt. Alltså tidlöst.

Uppvärmningen i våra bostäder är energieffektiv, vattenburen och konstruerad för att återvinna värmen. Vi är uppmärksamma på varje ny, hållbar lösning som visat sig fungera väl tekniskt.
Andra saker som bidrar till hållbarhet är tåliga, rejäla golv som tål att slipas flera gånger; fasader som är lättskötta och material som åldras vackert. För kök och badrum faller vi inte för modenycker, utan väljer komponenter som formmässigt står sig över tid. Olivgröna toalettstolar är inte ett förstahandsalternativ, om man säger så.

Ett optimalt nyttjande av varje kvadratmeter yta är en del av vår hållbarhetsfilosofi. Liksom effektivt planerade bostäder. På så sätt förbrukas en mindre mängd material och resurser, vilket minskar vår klimatpåverkan.

Våra bostäder ska uppfylla krav på energieffektivitet. Materialen ska vara sunda och beprövade. De ska erbjuda tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Grunden är lagd för att våra hus ska miljöcertifieras. Vi strävar efter att bygga efter samma principer som gäller enligt Miljöbyggnad eller Svanen-märkt. Allt ovan gör oss till en petig kravställare när det gäller hållbarhet.

Aeonic arbetar med olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt, såväl befintliga kommersiella fastigheter som hyresrätter eller bostadsrätter. Gemensamt för alla projekt är att byggnader och mark på olika sätt ska förvaltas långsiktigt. Vi gör i alla sammanhang sådana val som bidrar till en mer hållbar framtid för allt levande.

Hållbarhet när det byggs:

Vi tar ansvar för alla delar i byggprocessen som vi kan påverka. Det sker exempelvis genom att ställa krav på hållbara lösningar från våra leverantörer.

I varje projekt samarbetar vi med väl etablerade entreprenörer, vilket stärker förutsättningarna för en kvalitetssäkrad byggprocess. Som en del i vårt hållbarhetsarbete är fokus alltid på hållbara och miljövänliga byggmaterial. Varje byggentreprenör som Aeonic väljer att arbeta med ska leverera en produkt som kan miljöcertifieras.

Målet är alltid minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan under byggprocessen. Vårt krav är att arbetet planeras för att minimera onödig miljöpåverkan med samordnade transporter och väl genomtänkt avfallshantering och sortering. Den andel avfall som går till deponi ska begränsas och strävan är att helt undvika detta till förmån för återbruk och återvinning

Att detta behöver skrivas, är möjligen ett tecken på att vi som samhälle har en bit kvar till generellt god hushållning. Men vi på Aeonic gör vår del. Vi är kort och gott sparsamma, snudd på gnetiga, eftersom det bidrar till ökad lönsamhet och är miljömässigt sunt. Samtidigt tvekar vi inte att göra investeringar i material med långsiktig hållbarhet, som blir vackrare då de används. Att byggnader, ytor och material tål både ögats nötning och daglig användning hjälper oss att skapa långsiktigt sunda hus.

God planering, god arkitektur, god design
och hållbara materialval är god ekonomi. Punkt.

Invändigt gäller självklarheter som vi alla känner igen från vardagen: Energiklassade vitvaror, vattensnåla tvätt- och diskmaskiner, LED-lampor och genomgående sunda materialval. Kök och badrum har snålspolande blandare och WC för att minska både förbrukning och behovet av att värma vattnet. Allt enligt principen många bäckar små…

Våra slutkonsumenter ges möjlighet att följa upp och påverka sin miljöpåverkan. Detta sker genom system för att mäta den egna förbrukningen av el, värme, vatten och varmvatten.

Vid inflyttning ger vi våra kunder en broschyr med tips för att minska sin energi- och vattenförbrukning – och på så sättspara pengar och känna att de gör skillnad för miljön.

Alla hus påverkar platsen där de byggs:

I ett större perspektiv, handlar ett miljömässigt fokus på planeringsstadiet om att förstå platsens ekologi, lokala gröna värden och hur platsen knyter an till det omgivande landskapet (ekologiska kopplingar).

Ett rikt växt- och djurliv är positivt för boendemiljön. Då närmar vi oss frågan: Hur kan projektet utformas för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och att skapa ekosystem-tjänster som kommer de boende till godo?

Så snart man exploaterar ett område och bygger nytt, förloras vissa naturvärden. Vi strävar efter att kompensera för detta ekologiskt. Detta sker genom plantering av träd och buskar som bidrar till livsmiljö och spridningsmöjligheter för särskilda arter, inte minst de som förkommer lokalt. Vi skapar då ekologiska kopplingar till området med växtlighet som skänker skugga och förbättrar luftmiljön.

Ökad dagvattenavrinning hanteras normalt lokalt, genom infiltration, fördröjningsmagasin och genom att anlägga lösningar som dammar och gröna tak. Bonuseffekterna är flera: All forskning visar att människor mår bra av att se grönska och vattenspeglar; de är estetiskt tilltalande, ger en utmärkt grund för lekplatser för barn och de attraherar småfåglar, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter.

Varje projekt ska vara grönt. Punkt.

Att projekten är gröna är vårt fokus från planering via byggnation till bostadens användning. Vi utgår alltid från den som ska bo och använda huset: Hur kan det användas och utnyttjas på ett hållbart sätt i de boendes vardag?
Vi tar tillvara varje möjlighet till återbruk och återvinning. Kanske har fastigheten plats för ett rum där de boende kan reparera sådant som gått sönder? Kanske finns utrymmen som möjliggör återbruk? Finns det utrymmen för kompostering?

Vi satsar på attraktiva och lättillgängliga cykelparkeringar nära entréer samt i förråds- och komplementbyggnader. Det ska alltid finnas möjlighet att låsa fast ramen. Likaså ska elcykeln kunna laddas. Vi skapar särskilda platser för att serva och pumpa cykeln. Allt för att göra det lätt att välja bort bilen.

Inget som nämnts här ovan bör vara en nyhet för någon. Inte heller är det nytt att en fastighetsutvecklare tänker i dessa banor. Det nya är våra ambitioner och hur konsekvent vi agerar. Judge us by our actions.